หน้าแรก

  
1.กลุ่มบริหารงานโรงเรียนสว่างแดนดิน(สำหรับหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ)
2.ระบบงานสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ(สำหรับคุณครูทุกท่าน)
3.ระบบงานทะเบียนและงานวัดและประเมินผล(สำหรับคุณครูผู้สอนทุกท่าน)
4.ระบบประกาศผลการเรียน
   คลิกเลือกห้องเรียนด้านล่างที่ต้องการ
 ม.1/1  ม.2/1  ม.3/1  ม.4/1 ม.5/1   ม.6/1  
 ม.1/2 ม.2/2  ม.3/2 ม.4/2 ม.5/2   ม.6/2  
 ม.1/3 ม.2/3  ม.3/3 ม.4/3 ม.5/3  ม.6/3
 ม.1/4 ม.2/4  ม.3/4 ม.4/4 ม.5/4  ม.6/4 
 ม.1/5 ม.2/5  ม.3/5  ม4/5 ม.5/5 ม.6/5
 ม.1/6 ม.2/6 ม.3/6 ม.4/6 ม.5/6  ม.6/6   
 ม.1/7 ม.2/7   ม.3/7 ม.4/7    ม.6/7  
 ม.1/8  ม.2/8   ม.3/8      ม.6/8 
 ม.1/9  ม.2/9  ม.3/9       
 ม.1/10 ม.2/10   ม.3/10        
 ม.1/11  ม.2/11 ม.3/11        
 ม.1/12  ม.2/12  ม.3/12       
 ม.1/13  ม.2/13  ม.3/13         
 ม.1/14  ม.2/14  ม.3/14        
 ม.1/15  ม.2/15  ม.3/15        
  ม.1/16   ม.2/16  ม.3/16        
ม.1/17  ม.2/17  ม.3/17        
  ม.1/18  ม.2/18          

5.ชื่ออีเมล์ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
        อีเมล์ที่คุณครูใช้เข้าระบบต้องเป็นอีเมล์ของโรงเรียน เป็น @swdschool.ac.th เช่น ของผมก็จะเป็น surachai@swdschool.ac.t้้h คุณครูที่มีอีเมล์ของโรงเรียนอยู่แล้วถ้าจำชื่อเมล์ไม่ได้ก็ให้คลิ๊กเข้าไปดูได้ในหัวข้อ 5.1 ถ้าจำรหัสผ่านไม่ได้ ก็ให้คลิ๊กขอใหม่ที่หัวข้อ 5.2 เจ้าหน้าที่จะกำหนดรหัสผ่านใหม่ให้เป็น 12345678 ทุกคน เมื่อเข้าระบบแล้วคุณครูก็เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นอันใหม่ของตนเองได้ ส่วนคุณครูที่มาใหม่ยังไม่มีอีเมล์ของโรงเรียนก็ให้คลิ๊กหัวข้อ 5.3 เพื่อขออีเมล์ใหม่ เจ้าหน้าที่ก็จะกำหนดรหัสผ่านให้เป็น 12345678 ทุกคนเช่นกัน เมื่อเข้าระบบแล้วคุณครูก็เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นอันใหม่ของตนเองได้ และสามารถคลิ๊กดูชื่ออีเมล์ใหม่ได้ในข้อ 5.1 โดยให้ดูตามกลุ่มสาระฯ นะครับ
    5.1 คุณครูที่มีอีเมล์แล้ว คลิ๊กเข้าดูชื่ออีเมล์ที่นี่ถ้าจำชื่ออีเมล์ไม่ได้  คลิ๊กที่นี่ดู---->ชื่ออีเมล์คุณครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
    5.2 คุณครูที่มีอีเมล์แล้ว แต่จำรหัสผ่านไม่ได้คลิ๊กขอรหัสผ่านใหม่  คลิ๊กที่นี่---->ขอรหัสผ่านอีเมล์ใหม่รหัสเก่าจำไม่ได้  คลิ๊กที่นี่---> ดูชื่อคุณครูที่กรอกแบบยื่นขอรหัสผ่านอีเมล์ใหม่
    5.3 คุณครูที่ยังไม่มีอีเมล์คลิ๊กเข้าขออีเมล์ใหม่ที่นี่นะครับ  คลิ๊กที่นี่---->ขออีเมล์ใหม่  คลิ๊กที่นี่---> ดูชื่อคุณครูที่กรอกแบบยื่นขออีเมล์ใหม่
6ชื่ออีเมล์นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน
        อีเมล์ที่นักเรียนใช้เข้าระบบต้องเป็นอีเมล์ของโรงเรียน เป็น @swdschool.ac.th เช่น ของครูก็จะเป็น surachai@swdschool.ac.t้้h อีเมล์ในระบบเป็นอีเมล์ที่ยังจัดห้องเรียนเป็นห้องเรียนปรับพื้นฐานตอนเข้า ม.1 และ ม.4 อยู่ ทางโรงเรียนจะระบบการเรียนการสอนเป็นห้องเรียนออนไลน์ ดังนั้นขอความร่วมมือนักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น ได้เข้าไปกรอกข้อมูลตามลิงค์หัวข้อ 6.1 ให้ด้วยนะครับ เพื่อนักเรียนจะเข้าระบบดูผลการเรียนได้ และลงทะเบียนกรอกข้อมูลสอบโอเน็ตได้ สำหรับนักเรียนที่มีอีเมล์ของโรงเรียนอยู่แล้วถ้าจำชื่อเมล์ไม่ได้ก็ให้คลิ๊กเข้าไปดูได้ในหัวข้อ 6.2 ถ้าจำรหัสผ่านไม่ได้ ก็ให้คลิ๊กขอใหม่ที่หัวข้อ 6.3 เจ้าหน้าที่จะกำหนดรหัสผ่านใหม่ให้เป็น 12345678 ทุกคน เมื่อเข้าระบบแล้วนักเรียนก็เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นอันใหม่ของตนเองได้ ส่วนนักเรียนที่มาใหม่ยังไม่มีอีเมล์ของโรงเรียนก็ให้คลิ๊กหัวข้อ 6.4 เพื่อขออีเมล์ใหม่ เจ้าหน้าที่ก็จะกำหนดรหัสผ่านให้เป็น 12345678 ทุกคนเช่นกัน เมื่อเข้าระบบแล้วนักเรียนก็เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นอันใหม่ของตนเองได้ และสามารถคลิ๊กดูชื่ออีเมล์ใหม่ได้ในข้อ 6.4 นะครับ
    6.1 นักเรียนทุกระดับชั้น ทุกคนขอความร่วมมือ ให้กรอกข้อมูลชั้นเรียน เลขที่ เลขประจำตัว ตามแบบฟอร์มนี้นะครับ คลิ๊กที่นี่---->เพื่อกรอกข้อมูลชั้นเรียน เลขที่ เลขประจำตัว
    6.2 นักเรียนที่มีอีเมล์แล้ว คลิ๊กเข้าดูชื่ออีเมล์ที่นี่ถ้าจำชื่ออีเมล์ไม่ได้  คลิ๊กที่นี่ดู---->ชื่ออีเมล์นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน    
    6.3 นักเรียนที่มีอีเมล์แล้ว แต่จำรหัสผ่านไม่ได้คลิ๊กขอรหัสผ่านใหม่  คลิ๊กที่นี่---->ขอรหัสผ่านอีเมล์ใหม่รหัสเก่าจำไม่ได้  คลิ๊กที่นี่---> ดูชื่อนักเรียนที่กรอกแบบยื่นขอรหัสผ่านอีเมล์ใหม่
    6.4 นักเรียนที่ยังไม่มีอีเมล์คลิ๊กเข้าขออีเมล์ใหม่ที่นี่นะครับ  คลิ๊กที่นี่---->ขออีเมล์ใหม่  คลิ๊กที่นี่---> ดูชื่อนักเรียนที่กรอกแบบยื่นขออีเมล์ใหม่คลิ๊กที่นี่ดู---->ชื่ออีเมล์นักเรียนที่ขอใหม่  

วีดีโอสอนการติดตั้งและการใช้ App เช็คเวลาเรียนออนไลน์บนมือถือ
 

วีดีโอ-วิธีการติดตั้ง-app-เช็คเวลาเรียน1

 

วีดีโอ-วิธีการใช้-app-เช็คเวลาเรียน1
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ2

 

ผล-ONET-59-60-สพม23


 
สไลด์แสดงขั้นตอนการใช้ระบบงานวิชาการ  
 

11.ขั้นตอนการเข้าระบบงานทะเบียนและวัดผลประเมินผล

 

12.ขั้นตอนการดาวน์โหลดไฟล์ Bookmark ไปกรอกข้อมูล

 

13.ขั้นตอนการส่ง bookmark

 

14.ขั้นตอนการส่ง นักเรียนตกหล่น ไฟล์ Bookmark

 

15.ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม เพื่อ Print ปพ.5จากไฟล์Bookmark ให้เป็นไฟล์ PDF

 

16.ขั้นตอนการทำ ปพ.5 ให้เป็นไฟล์ PDF

 

17.ขั้นตอนการส่ง ปพ.5 ไฟล์ PDF

 

18.ขั้นตอนการส่ง ผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม

19.ขั้นตอนการส่ง ผลสัมฤทธิ์รายวิชาที่ตนเองสอนวีดีโอแสดงขั้นตอนการใช้ระบบงานวิชาการ         

 

การเข้าเวป-แนะนำระบบงานวิชาการ.webm

 

การเข้าระบบงานทะเบียนและวัดผล.webm

 

งานต่างๆในระบบงานทะเบียนและวัดผล-ตอน 1.webm

 

งานต่างๆในระบบงานทะเบียนและวัดผล-ตอน 2.webm

 

งานในระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน.webm

 

ขั้นตอนการเข้าระบบดูแลช่วยเหลือ-ของนักเรียน.webm

 

ขั้นตอนการแก้ปัญหา email ครูใช้ไม่ได้.webm

 

ขั้นตอนการแก้ปัญหา email นักเรียนใช้ไม่ได้.webm