5.E-mail-คุณครู

5.ชื่ออีเมล์ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
        อีเมล์ที่คุณครูใช้เข้าระบบต้องเป็นอีเมล์ของโรงเรียน เป็น @swdschool.ac.th เช่น ของผมก็จะเป็น surachai@swdschool.ac.t้้h คุณครูที่มีอีเมล์ของโรงเรียนอยู่แล้วถ้าจำชื่อเมล์ไม่ได้ก็ให้คลิ๊กเข้าไปดูได้ในหัวข้อ 5.1 ถ้าจำรหัสผ่านไม่ได้ ก็ให้คลิ๊กขอใหม่ที่หัวข้อ 5.2 เจ้าหน้าที่จะกำหนดรหัสผ่านใหม่ให้เป็น 12345678 ทุกคน เมื่อเข้าระบบแล้วคุณครูก็เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นอันใหม่ของตนเองได้ ส่วนคุณครูที่มาใหม่ยังไม่มีอีเมล์ของโรงเรียนก็ให้คลิ๊กหัวข้อ 5.3 เพื่อขออีเมล์ใหม่ เจ้าหน้าที่ก็จะกำหนดรหัสผ่านให้เป็น 12345678 ทุกคนเช่นกัน เมื่อเข้าระบบแล้วคุณครูก็เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นอันใหม่ของตนเองได้ และสามารถคลิ๊กดูชื่ออีเมล์ใหม่ได้ในข้อ 5.1 โดยให้ดูตามกลุ่มสาระฯ นะครับ
    5.1 คุณครูที่มีอีเมล์แล้ว คลิ๊กเข้าดูชื่ออีเมล์ที่นี่ถ้าจำชื่ออีเมล์ไม่ได้  คลิ๊กที่นี่ดู---->ชื่ออีเมล์คุณครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
    5.2 คุณครูที่มีอีเมล์แล้ว แต่จำรหัสผ่านไม่ได้คลิ๊กขอรหัสผ่านใหม่  คลิ๊กที่นี่---->ขอรหัสผ่านอีเมล์ใหม่รหัสเก่าจำไม่ได้  คลิ๊กที่นี่---> ดูชื่อคุณครูที่กรอกแบบยื่นขอรหัสผ่านอีเมล์ใหม่
    5.3 คุณครูที่ยังไม่มีอีเมล์คลิ๊กเข้าขออีเมล์ใหม่ที่นี่นะครับ  คลิ๊กที่นี่---->ขออีเมล์ใหม่  คลิ๊กที่นี่---> ดูชื่อคุณครูที่กรอกแบบยื่นขออีเมล์ใหม่
Comments